majid kianpour

majid kianpour

SMEs

نـقطه تـوقـف بسیاری از کسب و کارهـای مـتوسـط این اسـت که آنـها خـودشـان را یک سـازمـان 100 میلیون دلاری می بینند که در کالـبد یک شـرکت 30 میلیون دلاری گـرفـتار شـده انـد. شـبیه پسـر نـوجـوانی که کت و شـلوار پـدرش را پـوشیده است، کاملا به اندازه آنچه که به دست آورده اند رشد نکرده اند. چرا؟

در این مـقالـه سعی شـده بـر مـسائـل مـربـوط بـه شـرکتهـای مـتوسـط در حـوزههـای مـختلف مـانـند رشـد مـقياس پـذیر٬ اسـتراتـژی٬ فـاینس و مـنابـع انـسانی پـرداخـته شود