majid kianpour

majid kianpour

همزیستی با کرونا

تـنها چـند روز قـبل از شـروع سـال نـو میلادی خـبر حـضور یک ویروس نـاشـناخـته در ووهـان چین بـه خـبرگـزاریهـا رسید. بیماری عجیبی که بـا سـرعـت در آن شهـر همهگیر شد و زندگی معمول و چرخ اقتصاد چین را تحت تاثیر قرار داد. شاید آن روزهــا کسی فکر نمیکرد که ایران و کشورهــای دیگر هــم بــه زودی درگیر این بیماری شـونـد و از مـراکز قـرمـز شیوع کرونـا بـه حـساب آیند. دوم اسـفندمـاه، درسـت زمـانی که مـردم بـرای سـال نـو، و بسیاری از کسبوکارهـا بـرای شـلوغتـرین و پـردرآمـدتـرین مـاه سـال آمـاده می شـدنـد، اولین خـبر رسمی از مـرگ دو نـفر مـبتلا بـه ویروس کرونـا در ایران، رسـانـهای شـد. آمـار مـبتلایان بـه سـرعـت گسـترش یافـت؛ تـا جـایی که طـبق آخـرین آمـار وزارت بهـداشـت (در تـاریخ ۱۲ فـروردین) ۴۴،۶۰۶ نـفر بـه

این بیماری مـبتلا شـده و مـتأسـفانـه ۲،۸۹۸ نـفر فـوت کردهانـد. معنی این آمـار در زنـدگی واقعی مـردم ایران، خـاتـمه سـالی سـخت و شـروع سـالی نـو بـا اضـطراب، تـرس، و میزانی از قـرنطینه شهـری و خـانگی، و بـرای فـعالان کسب و کار مـتناظـر کاهـش جـدی درآمـد کوتـاه مـدت، تغییر بـرنـامـه هـای طـراحی شـده و ابـهام در مسیرآینده بـوده اسـت. حـالا در میانـه فـروردین مـاه، پـس از بـه اصـطلاح تعطیلات نـوروزی، هـمه بـرای سـالی جـدید، بـا مـقرراتی نسـبتًا نـامـعلوم و چـالـشهـایی پیش بینی نشده آماده میشویم